Biden Europe tour: US president aims to restore alliances during visit
Biden Europe tour: US president aims to restore alliances during visit